Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z jednání rady 1. 9. 2010

29. 9. 2010

...několik zajímavých bodů


Pokud si zájemce přečte na oficiálních stránkách města zápis z posledního jednání rady, najde i několik zajímavých bodů:
... Rada bere na vědomí Oznámení Krajského úřadu o změně termínu zahájení přezkoumání hospodaření, který bude zahájen dílčím přezkoumáním dne 8. 12. 2010 – 9. 12. 2010 od 9,00hod. v sídle územního celku.
urad.jpg... Rada projednala podklady předložené právním zástupcem města p. JUDr. Hrubým ve věci neplnění povinnosti bývalého kronikáře města p. PhDr. Václava Rameše, který odmítl akceptovat návrh rady na společné jednání a předložení kronik ve stavu ve kterých se nacházejí. Pověřuje místostarostku města p. MUDr. Pumprovou dalším jednáním ve věci předání kronik města v součinnosti s právním zástupcem města p. JUDr. Hrubým. Souhlasí s udělením plné moci p. JUDr. Rudolfu Hrubému, aby město zastupoval ve věci vydání kroniky města p. PhDr. Václavem Ramešem právní cestou.
...Rada  projednala informaci o stavu nádrže cisternové automobilové stříkačky CAS 32 - únik vody, etěsnost. Předběžná cena nákladů na opravu je cca 350 000,-Kč.
...Rada  bere na vědomí výsledky kontrolních rozborů pitné vody předané provozovatelem vodovodní sítě v Lomnici nad Lužnicí – Čevak České Budějovice. Z výsledků fyzikálně chemických a bakteriologických kontrolních rozborů pitné vody vyplývá, že kontrolované vzorky vyhovují vyhlášce č. 252/2004 Sb. ve všech stanovených ukazatelích
... Rada projednala návrh nájemní smlouvy ve věci pronájmu kanalizačních přípojek ulic Třeboňská a Tyršova. Smlouvy byly vypracovány ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Rudolfa Hrubého, advokátní kanceláří JUDr. Zbyňka Dvořáka, Tábor a zástupci města. Došlo ke shodě názorů a návrhu textu nájemní smlouvy. Schvaluje znění nájemní smlouvy.
-RN-