Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavující zastupitelstvo - kyvadlo se přehouplo

13. 11. 2010

 na druhou stranu

Ve čtvrtek 11. listopadu, krátce po osmnácté hodině, ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou začalo první zasedání nového zastupitelstva Lomnice nad Lužnicí vzešlého z říjnových voleb. Počet občanů, kteří se přišli podívat, překonal pravděpodobně dosavadní rekordy, protože lidé se tísnili až na chodbě. Zastupitelé přišli všichni. Někteří slavnostně oděni, jiní jakoby šli na procházku po sobotním obědě.
 
Karel Zvánovec

Úvodní část zasedání řídil dosavadní starosta. Provedl své povětšinou nové kolegy schvalováním programu a složením slibu republice, který každý ze zastupitelů stvrdil svým podpisem a slovem slibuji. Poprvé se do dění zapojili i kandidátka na starostku I. Nováková a R. Bílek, když navrhli, aby zastupitelstvo odsouhlasilo, že se z jednání bude pořizovat zvukový záznam, což zastupitelé ještě před složením slibu počtem jedenácti hlasů schválili. Proti byli jen zástupci LKN. Dále členové nové většiny navrhli některé úpravy programu včetně volby volební a návrhové komise. První jednání zastupitelstva je totiž hlavně volební. Volí se nový starosta, místostarosta, členové rady atd. Tento návrh byl velkou většinou hlasů také schválen.

Nejsme jako oni! Pardon, my jsme úplně stejní

Zastupitelé přistoupili k volbě starosty. Neprošel návrh Petra Šafáře, aby všechny volby (starosta, místostarosta, radní) byly tajné. Pro hlasovali jenom další dva zastupitelé, tři se zdrželi. Všechny volby tak byly veřejné, snad pro lepší kontrolovatelnost jednotlivých členů jednotlivých uskupení, snad pro větší rychlost celého procesu. Otázkou zůstává, jestli šlo také o postup zaručující všem maximální svobodu při rozhodování.

Starostkou se pouze hlasy ČSSD (8) a Nové šance (1) stala ing. Nováková. Zazněl potlesk části občanů. Nová starostka převzala řízení schůze, a jelikož to bylo poprvé, byla zpočátku docela neobratná. Možná právě proto jí vedle sedící R. Bílek pravidelně dával pokyny, co má dělat. Paní Nováková poděkovala dosavadnímu starostovi za dosavadní řízení schůze.
Před volbou místostarosty upozornil L. Šarman, že volby by měla řídit k tomu zvolená volební komise (Leština, Šafář, Nosková) a zapojit by se měla i návrhová komise (Bílek, Kročák, Šafářová), ale jeho připomínka nebyla předsedající reflektována. Roman Bílek na ni reagoval pouze slovy, že příslušná komise zapíše výsledek hlasování do připraveného archu.

Navzdory předvolebním proklamacím, že nebudou jako oni (rozuměj jejich předchůdci na radnici) si nově vládnoucí uskupení postupně zvolilo pouze své lidi do všech klíčových pozic:

Starostka - Ing. Iva Nováková
Místostarosta - MUDr. Roman Bílek
Členové rady - starostka, místostarostka, Vladimír Vácha, Miroslav Řepa a Petr Baštýř.

Na prosazení svých návrhů neměla opozice, která do těchto funkcí navrhovala své lidi, dostatek hlasů. Vládnoucí koalice, opojená vítězstvím, jako naposledy před dvanácti lety Lomnický klub nezávislých, zapomněla, že si takto vytváří budoucí nepřátele...

Volí se klíčové výbory

Důležitými výbory, které ze zákona ustanovuje zastupitelstvo, jsou finanční a kontrolní. Neprošel návrh LKN a ODS, aby počet jejich členů byl 5. Naopak bylo hlasy devíti členů koalice odhlasováno pouze tříčlenné obsazení, které se už v minulosti neosvědčilo. Navzdory demokratickým zásadám a návrhům opozice nebyl žádný její člen zvolen do předsednické funkce finančního ani kontrolního výboru. Předsedkyní finančního výboru tak byla zvolena I. Šafářová a kontrolní výbor bude řídit L. Kročák.

 

Teď jde o peníze. Opatrný ekonom Kukačka

Dalším bodem programu bylo rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, tedy těch, kteří svou funkci vykonávají při zaměstnání. V posledních letech nedostávali takoví zastupitelé, kteří nebyli členy rady města, odměnu žádnou.  Město jim ale (když toho využili) snížilo poplatek za připojení k internetu, které zajišťuje.
Nová starostka navrhla, aby se odměny řídily přílohou číslo 1 k nařízení vlády č. 37 z roku 2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tuto tabulku zastupitelé obdrželi od zástupců ČSSD.  Rozpoutala se diskuse. Paní Nohavová se z publika zeptala, jestli takhle si nová radnice představuje šetření. P. Krejník a R. Bílek se dostali do slovní přestřelky. Starostka Nováková je žádala o věcnost. K. Zvánovec podotkl, že prý zastupitelstvo nemůže schválit něco neurčitého a požadoval přesné částky.  L. Šarman navrhl, aby neuvolněný člen zastupitelstva, pokud není členem rady ani předsedou jednoho z výborů, nedostával ani korunu, což několik občanů ocenilo potleskem. P. Šafář chtěl zůstat u dosavadní praxe slevy na internet. Podobně se vyjadřoval P. Krejník, ale Ing. Nováková se držela svého původního návrhu. Padaly ještě další návrhy. Bývalý starosta Zvánovec požádal o vyjádření ekonoma města Kukačku. V tu chvíli se stala prazvláštní věc. Normálně, když některý ze zastupitelů položí otázku zaměstnanci města, tento odpovídá (do této doby to tak bylo). J. Kukačka však neodpověděl a se zřejmou loajalitou k nastupující starostce a skoro devótně (podlézavě) požádal o dovolení. Dostalo se mu jej. Zastupitelé si tak vyslechli informaci, že mohou odměny schválit i s odkladem.
Nová starostka si částkami nebyla jistá a na opakované otázky odpovídala stále jenom odkazem na tabulku a její pozdější úpravy. Paradoxní bylo, že tu správnou držela v ruce a dostali ji zastupitelé! Je to skutečně příloha 1 nařízení vlády 37/2003 Sb. upravená nařízením vlády č. 20 z roku 2009 Sb.. Podívat se na ni můžete tady.
Ing. Nováková byla v této části jednání evidentně zaskočena a nepřipravena. Navzdory jednacímu řádu, který říká, že nejprve se hlasuje o protinávrzích, kterých bylo 7, upravila svůj původní návrh (o konkrétních odměnách bude rozhodovat až příští zastupitelstvo a zatím nebudou tedy žádné vypláceny) a nechala si ho odhlasovat svou většinou. Prošel těsně, jenom 8 hlasy.

Odplata starostovi

Už dříve bylo jasné, že nová vládnoucí garnitura bude účtovat s tou dřívější reprezentovanou především Karlem Zvánovcem. K tomu došlo ve chvíli, kdy zastupitelstvo rozhodovalo o proplacení nevyčerpané dovolené (17 dní) za rok 2009 bývalému starostovi. Právní názor radnice, prezentoval nový radní V. Vácha - na proplacení dovolené nemá bývalý starosta automatický nárok. K. Zvánovec měl přesně opačný názor. Nakonec, i přes dvojí hlasování, návrh na proplacení dovolené neprošel. Pro byli pouze zástupce LKN, 5 zastupitelů bylo proti a 6 se jich zdrželo.

Diskuse nebo ještě ne

Starostka Nováková pravila něco jako: „Ještě něž zahájím diskusi, tak bych ráda vlastně už do diskuse zařadila jeden důležitý bod: jde o proplacení zákonné odměny odstupujícímu starostovi. Chtěla bych navrhnout, aby předložil čestné prohlášení, ve kterém potvrdí, že proti němu není vedeno žádné trestné řízení za čin spáchaný v průběhu výkonu jeho funkce.“ 
Pro informaci jde o 6 měsíčních odměn, tedy zhruba 250 tisíc korun. Bývalý starosta se k požadavku postavil čelem a deklaroval, že podobné prohlášení doloží. I. Nováková, totiž uvedla, že pokud by se tak nestalo, výplata odstupného by se pravděpodobně zdržela. Petr Baštýř se starostlivě zeptal ekonoma města, jestli s tím počítá letošní rozpočet. Odpověď, kterou dostal, byla záporná. Návrh byl počtem devíti hlasů koalice schválen.
Bývalý starosta je odvolán ze všech funkcí
I když to bylo s největší pravděpodobností zbytečné, navrhla starostka, aby zastupitelstvo odhlasovalo, že bývalého starostu odvolává ze všech orgánů a dozorčích rad, kde jménem města dosud zasedal. K. Zvánovec uvedl, že zánikem funkce starosty u něj zanikají i tyto funkce a že členm žádné dozorčí rady není. Nicméně pro tento návrh zvedli ruku kromě kompletní koalice trochu překvapivě (tedy navzdory své předchozí argumentaci) i všichni čtyři členové LKN.

Pozastavení několika bodů z jednání rady 21. října

Další bod netradičně pojaté diskuse v podání starostky bylo pozastavení celkem 9 bodů z usnesení rady, která zasedala už po říjnových volbách. Bližší informaci přineseme později v kompletním zápise z jednání zastupitelstva. Kolem toho bodu atmosféra zhoustla a začaly padat invektivy z obou stran (ČSSD/LKN). Vykolejenou diskusi po čase sympaticky ukončila starostka Nováková. Ještě předtím nadzvedl bývalý starosta své oponenty slovy: „A až se dozvíte, že rada zasedala ještě před pár dny, tak jsem zvědav, co na to budete říkat.“ Návrh byl schválen 11 hlasy. Proti byli logicky zástupci LNK, takto bývalí členové rady.

Jde o telefon nebo o něco jiného?

Iva Nováková se pak zastavila u dalšího bodu z jednání rady - odkoupení služebního telefonu starostou. Začala bouře na malém lomnickém rybníčku, ze které bylo patrné, že nejde ani o telefon ani o paušál ani o důležitá čísla. Jde o to ukázat, kdo má teď moc. O pár minut později to svým výkřikem směrem k bývalému starostovi dokumentoval Roman Bílek: „ Ty už nejsi v pozici, abys mi něco nařizoval, chlapče!“. Nakonec tedy koalice odkoupení telefonu ani převod čísla, které podle jeho slov, patřilo K. Zvánovcovi ještě před tím, než usedl na radnici, zamítla... To, jak „velkoryse“ si nové vládci lomnického panství počínají, bere chvílemi dech. Abychom po čase opět z jiných úst nezaslechli něco o sázení větru a sklízení bouří.

Diskuse

Pokud jste vydrželi číst až doteď tak vězte, že diskuse byla ještě relativně dlouhá a čím dál více emotivní. Z publika se například ozval člen hasičů pan Bárta s otázkou na novou starostku, jestli poděkuje svému předchůdci za to, co pro město udělal. I přes trochu vyhýbavý styl se tak na úplný konec jednání svým způsobem stalo. LKN se s ČSSD a několika občany notnou chvíli a bez výsledku přetahovali o různá obvinění z předvolebních materiálů. Diskuse nevedla k ničemu jinému, že vyjma horkých hlav se všichni začali rychle nudit. Starostka se několikrát poměrně razantně a sympaticky pokusila diskusi ukončit, což se jí nakonec díkybohu podařilo.

Tato reportáž není přesným popisem děje, ale subjektivním novinářským výběrem autora. Koho zajímá doslovný zvukový záznam, ať požádá paní starostku o jeho zapůjčení. Je totiž k dispozici ze zákona všem občanů.

Lumír Šarman


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Můžete mi prosím říci, jak jste se dostal do zastupitelstva?

(Rameš, 14. 11. 2010 14:04)

Pokud vím, tak situace po volbách tomu nenapovídala.
Jestli jsou mé poznatky správné, vypadá to nyní takto:
Občanská demokratická strana – zvoleni do zastupitelstva
Šáfář Petr PhDr. - 278 hlasů
Doktor Michal 221 hlasů – vzdal se mandátu

Náhradníci
Orlová Kateřina MUDr. 207 hlasů – vzdala se mandátu
Bicková Hana Ing. - 206 hlasů– vzdala se mandátu
Šarman Lumír Ing. - 181 hlasů – člen zastupitelstva.

Jsou-li mé dedukce správné, opět muselo několik lidí odejít a uvolnit Vám místo. U poslance M. Doktora je to předvídatelné, podpořil kandidátku a nikdo jistě neočekával, že v zastupitelstvu zůstane. To má logiku a chápu to, že jako poslanec PČR má dost své práce. Ale další vzdávání mandátu opravdu nechápu. Myslím si, že obě dámy by byly v zastupitelstvu stejně platné, minimálně jako Vy. Je škoda, že nedostaly příležitost a já jako volič se cítím tak trochu podveden.
Děkuji za prostor.
Václav Rameš

Re: Můžete mi prosím říci, jak jste se dostal do zastupitelstva?

(Kateřina Orlová, 14. 11. 2010 16:27)

Odpovídám za sebe:
Dostala jsem příležitost být v zastupitelstvu a mandátu, který jsem získala jako první náhradnice, jsem se vzdala ze svobodné vůle z osobních a preventivně zdravotních důvodů. Všem občanům, kteří mě volili, se hluboce omlouvám, ale zároveň vím, že je to neomluvitelné a že se to nedělá. Upřímně jim děkuji za jejich hlasy, i když se mi teď mohou po právu vysmát. Velice si jejich hlasů vážím, i když mnou teď mohou oprávněně pohrdat.
To všechno uznávám. Sypu si popel na hlavu, ale to už od okamžiku, kdy jsem ze svobodné, ale pomýlené vůle vstoupila do politického života, kam nepatřím. Další vysvětlení jsem ochotná dát komukoli osobně, jako jsem to už ostatně s některými z voličů prodiskutovala.
Kateřina Orlová

Re: Můžete mi prosím říci, jak jste se dostal do zastupitelstva?

(Lumír Šarman, 14. 11. 2010 16:38)

Když už mi nedokážete napsat osobní e-mail nebo zavolat nebo se zeptat osobně nebo na zastupitelstvu, když už to musí být mediálně "zajímavé", aby se opět ve vzduchu vznášelo nějaké to podezření, že něco není správně...Tak nefabulujte. Nikdo nic nemusel. Chtěl. Napište kandidátkám, které se vzdaly mandátu. Nikdo je ani náznakem k ničemu nenutil. Je snazší si to vymyslet a o pravdu se nezajímat. Co byste na mém místě doporučoval, když se 3 lidé před vámi vzdají?? Taky se pro změnu vzdát? Já neuhýbám před zodpovědností, i když mi bylo jasné, jakých reakcí se od části lomnické veřejnosti čekám. Bingo pane Rameši.
Pokud byste se chtěl zajímat o praktickou stránku věci, pak doporučuji zákon o volbách, zákon o obcích a konzultaci na městském či jiném nadřazeném správním úřadu.

Re: Re: Můžete mi prosím říci, jak jste se dostal do zastupitelstva?

(Rameš, 14. 11. 2010 16:56)

Bingo, pane Šarmane.
Díky za odpověď.
Rameš

Reakce

(Hana Bicková, 17. 11. 2010 8:34)

Dedukce p. Rameše jsou opravdu mylné. Uvolnit místo ing. Šarmanovi bylo rozhodnutí pouze mé a
nebyl na mě v tomto směru vyvíjen ani náznak nějakého nátlaku p. Ramešem naznačovaném.
Tímto se velice omlouvám všem občanům, kteří mi dali důvěru a své hlasy a doposud jsem jim své
jednání a důvody nestačila vysvětlit osobně.
Jsem pravicově orientovaný člověk a jako nestraník jsem přijala místo na kandidátce ODS.
Samozřejmě v komunálních volbách jsou pro mě prioritou osobní, morální, lidské i profesní
vlastnosti a schopnosti. A osobní znalost mých kolegů z kandidátní listiny ODS je pro mě
zárukou kvalitní práce i reprezentace města.
Osobně se cítím natolik ekonomicky fundovaná, že si myslím, že jsem měla městu v této sféře co
nabídnout.
A to je hlavní důvod mého rozhodnutí - odstoupit z místa zastupitele. Já chtěla pracovat a ne
bojovat!!! Občané Lomnice však dali v demokratických volbách přednost jiné verzi. A s tou já nemám sílu a vlastně ani chuť bojovat. Nakonec se mi mé rozhodnutí ukázalo jako správné již na prvním veřejném zasedání.
Tímto děkuji ing. Šarmanovi za jeho osobní statečnost, když zvedl ten nešťastný povolební
štafetový kolík a nese svou kůži do bohužel trochu osamělého boje. A nenechal se odradit tak jako já a někteří kolegové. Vím, že to mnozí voliči nepochopí a právem můj čin odsoudí. Ale podvod, to je opravdu silné slovo. Spíše bych to nazvala zklamáním a to bohužel někdy k životu patří. I pro mě je např. zklamání to, že jsem si naivně celá dlouhá léta myslela, že Lomnická kronika je v těch
nejpovolanějších rukou......

Re: Reakce

(Jaromír Beránek, 17. 11. 2010 10:00)

Důvody kandidátů, kteří se vzdali mandátu, bych asi pochopil, je to však silně v rozporu s tím, co bylo slibováno a zaručováno na převolebním mítinku ODS. Už tam se mi ujištění, že bude postupováno přesně podle počtu získaných hlasů, zdálo nevěrohodné (a nejen mě). V tomto souhlasím s V. Ramešem - myslím, že někteří voliči ODS tímto postupem byli zklamáni. To jsem alespoň vypozoroval z reakcí lidí v mém okolí.