Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání zastupitelstva 20. prosince 2010

22. 12. 2010

Maraton v Eurestu - zastupitelstvo jednalo neuvěřitelných 7 hodin!

Netradičně v pondělí, netradičně v budově Lomničanu, netradičně před devadesáti nebo ještě více občany a také s mikrofony před sebou, jednali 20. prosince zastupitelé Lomnice nad Lužnicí.

Na první pohled příjemnější prostředí školní jídelny umožnilo větší pohodlí zejména občanům, i když ani tentokrát se nemohli všichni posadit a nezbylo jim než stát.

Zahřívací kolo se protáhlo

Před zastupiteli bylo celkem 22 bodů a většina z nich (stejně jako občané) předpokládala, že za nějaké tři hodiny budou všechny záležitosti projednány a uzavřeny. Jenomže hned od začátku přišly problémy. Zástupci LKN dorazili na první pohled dobře připraveni. Napadli hned v úvodu pořizování zvukového záznamu a tak se první dvě hodiny nic nenahrávalo. Největší zdržení nabrala schůze při projednávání zprávy z jednání rady.

Po celé jednání byl tentokrát nejaktivnějším "kladečem" otázek Petr Krejník. Mezi ním a zástupci koalice se odehrála nejedna slovní přestřelka. Nejsilněji však vášně rezonovaly jednací síní ve chvíli, kdy bývalý starosta K. Zvánovec položil otázku týkající se jednoho z dřívějších usnesení rady (té, ve které ještě zasedal on sám). Šlo o problém s nedokončením spárování při opravě hřbitovní zdi na pozemku manželů Bílkových. Debatu k tomuto bodu tu nemá smysl  popisovat. Stála více na emocích než na racionální snaze se pohnout dál a ukázala, že momentálně nejnapjatější vztahy v celém zastupitelstvu panují pravděpodobně mezi Karlem Zvánovcem a Romanem Bílkem. Také vyjevila, že pozice zaměstnance městského úřadu Ing. Wernera je den ode dne slabší.

Kauza chybějící kroniky

Po dalším dotazu P. Krejníka týkajícího se nákupu nových notebooků pro starostku, místostarostu a členy rady, přišla s dotazem MUDr. Pumprová. Zajímalo ji, jak je to se zastavením trestního řízení vedeného proti PhDr. Václavu Ramešovi, bývalému kronikáři města. Starostka Iva Nováková vysvětlila, že k tomuto kroku rada přistoupila na radu právníka města. Ten doporučil mimosoudní cestu řešení celého problému. Roman Bílek doplnil, že stíhání může pana Rameše poškozovat a že mu to celé přijde jako stanný soud.

O co jde? Podle bývalého vedení města došlo zásadnímu pochybení dnes už bývalého kronikáře a současného ředitele státního oblastního archivu v Třeboni. Pan Rameš údajně takřka celých 20 let od roku 1989 do kroniky města nezanesl a teprve po řadě urgencí pokročil a dopracoval záznamy do roku 1991. Pro ty, kteří dříve dění v Lomnici nesledovali - Václav Rameš byl řadu let zastupitelem, radním, klíčovým členem redakční rady Lomnických listů a také jedním z lídrů Lomnického klubu nezávislých. V poslední době se o kroniku starala Martina Najdrová. Podle posledního zápisu z jednání rady bude vypsáno nové výběrové řízení na kronikáře Lomnice nad Lužnicí.

Diskuse ještě chvíli pokračovala. Starostka se snažila debatu ukončit a poukazovala na fakt, že pan Rameš není přítomen a označila tak debatu za neslušnou, nicméně MUDr. Pumprová jí celkem rozumně oponovala, že tady nejde o pana Rameše jako o osobu, ale o rozhodnutí rady týkající se tak zásadního dokumentu, jakým ze zákona je kronika města. Tečku za debatou udělalo vyjádření paní starostky - pan Rameš prý přislíbil, že všechny záznamy doplní do konce roku 2011.Ćást občanů kvitovala ukončení vzrušené diskuse potleskem.

Ludvík Kročák nabídl služby městu, nominace do komisí

Nad dalším usnesením rady se pozastavil Michal Najdr. Šlo o poněkud nejasnou formulaci, kterou I. Nováková upřesnila. L. Kročák nabídl, že bude udržovat majetek města, aniž by zacházel do detailů. Rada čeká na výsledky auditu v této oblasti a pak případně vypíše nové výběrové řízení na dodavatele. Práce zajišťuje v současné době Lomnice servis.

Petr Krejník se ptal, proč byl e-mailem požádán, aby vyjádřil souhlas se členstvím v jedné z
komisí rady města až 15. prosince, když o jeho nominaci rada rozhodla už 8. Také se pozastavil nad neosobní formou sdělení. Následovala debata převážně mezi ním a paní starostkou, ze které vyplynulo, že si obě strany příliš nedůvěřují a M. Vacková, která měla zajistit oslovení potenciálních členů komisí, šla až na hranu termínu určeného pro splnění tohoto úkolu.

MUDr. Pumprová se zeptala, proč jsou v radou schválené redakční radě Lomnických listů jak
starostka, tak místostarosta R. Bílek a dále lidé jako například Richard Soukup a Mgr. Šárka
Lahodná, když prý v Lomnici ani nebydlí. Starostka reagovala obhajobou češtinářských kvalit
paní Lahodné. R. Bílek doplnil argumenty pro R.Soukupa, který prý ukázal své schopnosti při
organizaci adventních trhů (19. 12.). Nakonec má podle jeho slov rada právo zvolit takovou
redakční radu, jakou chce. Doplňme, že v redakční radě nových LL jsou dále: M. Božovská, V.
Rameš, I. Šafářová, A. Řepová, P. Souček, P. Baštýř a V. Vácha.

Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

Obvykle poměrně nezáživný bod. Tentokrát ho oživila debata, pohříchu opět více osobní, než
zaměřená na nějaký závažnější problém. Aktéři taktéž tradiční - K. Zvánovec a R. Bílek. Bývalý
starosta se zeptal na důvody nezkolaudování zařízení MUDr. Bílka a jeho ženy. Začala
přestřelka, do které se zapojili kromě výše uvedených pánů i paní starostka, Ing. Werner a z
publika paní Bílková. V určitou chvíli se pokusila debatu vyvést ze slepé uličky Ilona Šafářová
(ČSSD) a navrhla, aby se oba hlavní aktéři sešli venku a vše si vyřídili tam pomocí facek. V
tuto chvíli se jednání podobalo spíše vesnické debatě u piva. Vše nakonec utnula opět
starostka, které odpovídá za řízení schůze. Připomněla, že nikdo kromě účastníků stavebního
řízení nemá právo na požadované informace.

Nový jednací řád

zastupitelé dostali před jednáním návrh jednacího a také volebního řádu. Oba dokumenty bohužel obsahovaly řadu nepřesností a překlepů a proto je bylo nutno poctivě prodiskutovat, vysvětlit si a doladit do podoby, ve které je pak většina 11 zastupitelů (proti jen LKN) odsouhlasila. Následně bylo tak možné spustit i zvukový záznam jednání. Nový jednací řád obsahuje mimo jiné i klauzuli o způsobu diskuse, kde je mimo jiné uvedeno, že k jedné věci se diskutující může vyjádřit pouze dvakrát a je také omezena délka příspěvků. Jak se později ukázalo, mohlo by právě toto ustanovení (až se zejména předsedající naučí ho využívat) pomoci odstranit z diskuzí nic neříkající, protože pouze osobní výpady.

Volí se členové výborů

Navzdory návrhům jak z LKN, tak z ODS, prošel do výborů z opozice pouze nekonfliktní Petr Šafář (ODS) a to konkrétně do výboru kontrolního. Jinak se kromě dříve zvolených předsedů (finanční výbor - I. Šafářová, kontrolní - L. Kročák) stali členy výboru finančního J. Pudil a P. Vacek. Kontrolní výbor byl pak doplněn o již zmíněného P. Šafáře a M. Noskovou. Většinu moci v zastupitelstvu, radě města a klíčových výborech tak nyní třímá jedno uskupení, byť vyhrálo ve
volbách.

22.05 hod. Přestávka, většina občanů odchází

V tu dobu jednalo zastupitelstvo už plné čtyři hodiny a tak byl okamžitě přijat návrh L.
Šarmana na přestávku. Kromě zastupitelů, kteří se pokusili alespoň částečně osvěžit, využily
přestávku k opuštění sálu i samotní občané - přesněji zhruba 2/3 z nich.

Místní vyhlášky a další body

Po přestávce se jednání zastupitelů dostalo do poněkud racionálnější roviny a zbytek bodů už
zabral "jenom" tři hodiny. Krom diskusí primárně mezi zástupci LKN a MUDr. Bílkem či starostkou za to mohl i náročný program. Současná koalice totiž nevyužila zaběhlou praxi a nesvolala ještě před zastupitelstvem tzv. rozšířenou radu, tedy setkání všech zastupitelů, kde jsou klíčové body předjednány tak, aby na zastupitelstvu bylo jednání svižnější, méně konfliktní a hlavně, aby zbylo více prostoru pro občany. Osobně věřím, že jedna sedmihodinová zkušenost paní starostce a radě opravdu stačila a příště budeme všichni v jednání efektivnější díky lepší komunikaci mezi sebou navzájem v dostatečném předstihu.

Zastupitelé postupně prodiskutovali a schválili nové vyhlášky o poplatcích vynucené zejména
novou legislativou. Jako odborný garant se diskuse účastnil radní V. Vácha. Jednání bylo
většinou velmi věcné a schválené znění nevzbudilo větší odpor. Za výherní automaty tak budou
jejich provozovatelé platit jako doposud 5.000 Kč za 3 měsíce. Poplatek za odvoz odpadu (lidově "za popelnici") zůstane na loňské úrovni (370 resp. 500 Kč). Nově byl zaveden poplatek rekreační a lázeňský, stejně jako přesná výše poplatků za pronájem veřejných ploch.

Většina pozastavených usnesení bývalé rady schválena

Starostka Iva Nováková postupně vysvětlila, jak prověřila jednotlivé pozastavené body z jednání bývalé rady a po té navrhla schválit většinu z nich. Nejdéle se diskutovalo kolem usnesení 322/14/R/2010, které se týkalo kolaudace domů Za Chmelnicí. Opět to bylo poněkud osobní. Starostka a rada navrhli, aby byl investor (Lomnice servis) penalizován, pokud nestihne kolaudaci všech zbývajících až 9 domů do konce roku. To by mohlo přinést městu 9 krát 90 tisíc korun. Opozice argumentovala zhoršením vztahů s investorem, ale ČSSD a Nová šance svými hlasy upravené usnesení schválily.

Odměny zastupitelům

Tak jako na ustavujícím jednání navrhla i tentokrát starostka odměny dle aktualizované vyhlášky vlády, kde došlo podle informací starostky k 5% poklesu oproti minulému roku. Zastupitelé nakonec hlasy koalice schválili měsíční odměny neuvolněným zastupitelům od 1. 1. 2011 takto:


- místostarosta ... 19.000,- Kč
- zastupitel ... 513,- Kč
- člen rady ... 1406,- Kč
- předseda výboru ...1235,-
- člen výboru ...1007,- Kč.

Při souběhu funkcí bude vyplácena pouze jedna odměna a to ta nejvyšší.
Zastupitel se může své odměny vzdát. Zatím tak už před jednáním učinil pouze jediný - Lumír
Šarman.

Zastupitelé také schválili vyplacení odstupného bývalému starostovi a to ve třech splátkách
počínaje lednem 2011.

Dotace a další body

Nekonfliktním bodem bylo schválení přijetí dotace na rekonstrukci sběrného dvora (372 tis. Kč) a sčítání lidu v roce 2011 (7 tis. Kč). Celková investice na vylepšení sběrného dvora dosáhne výše zhruba 7,5 milionu Kč.

Následovaly body týkající se manipulace s malými pozemky ve městě. Až na bod jediný, šlo o 20 metrů čtverečních na pozemku manželů Bílkových, se diskuse nesla ve věcném duchu a všechny návrhy rady byly skoro vždy jednohlasně schváleny.
   
Rozpočtová opatření, rozpočet

Nešťastně až na závěr jednání připadly body z nejzávažnějších. Byla už vlastně středa a
zastupitelé se teprve začali zabývat financemi nejenom na rok 2010, ale především na ten
příští. Diskuse byla poznamenána únavou aktérů. Rozpočtová opatření prošla většinou hlasů, když se hlasování zdrželi pouze dva zastupitelé ODS. U rozpočtu už to tak jednoznačné nebylo. Pro 9, proti 6. Finanční oddělení městského úřadu tak bude vycházet z příjmů ve výši zhruba 26 milionů korun a výdajů o pět milionů nižších, které budou využity na splátky úvěrů a vytvoření rezervy na bankovních účtech ve výši 1,3 milionu korun.
L. Šarman upozornil na strmý nárůst výdajů v kapitole "Zastupitelstvo obce", kde dojde k
meziročnímu nárůstu o zhruba 300 tisíc a oproti roku 2009 dokonce o více jak 400 tisíc. Ekonom města J. Kukačka vysvětlil, že jde jednak o nárůst způsobený tabulkově, jednak díky vypláceným odměnám. Nárůst v roce 2011 má na svědomí především schválený systém odměn neuvolněným zastupitelů. Ještě prudčeji rostou výdaje v kapitole "Činnost místní správy", které v roce 2011 dosáhnou už 4, 1 milionu korun a to byly v roce 2009 pouze 2,7 mil. Kč. J. Kukačka opět vysvětloval, že jde o nárůst způsobený tabulkami, využívání právních služeb a zdražováním energií.

Na tomto místě se neobráním osobnímu dojmu, že právě tady se nachází velká rezerva v
hospodaření města a ne například v efektivnějším výběru poplatku ze vstupného, jak se snažil na místě dovodit P. Baštýř. Částky, které by bylo díky případným úsporám získat, jsou totiž o řád nebo spíše o dva jinde.

Iva Nováková podotkla, že navržený rozpočet nepočítá s žádnými investicemi. Jde pouze o holé
příjmy a výdaje a v případě nových investic bude třeba schválit příslušná rozpočtová opatření v
průběhu roku.

Vodné a stočné

Vlastně posledním důležitým bodem, když vynechám prodloužení kontokorentního úvěru města, byla diskuse o ceně vodného a stočného. Rada města navrhla zastupitelům schválit cenu navrženou ČEVAKEM, která je o 1,66 Kč vyšší než ta stávající. Nově by tedy všichni obyvatelé s trvalým pobytem k Lomnici platili 68,09 Kč za kubík odebrané a do kanalizace odvedené vody. Paradoxem a zároveň začarovaným kruhem v této oblasti je fakt, že čím méně vody se spotřebuje, tím dražší je (údržba celého systému se nezlevňuje, ale je nutno ji "rozpočítat" na jednotlivé kubíky). Čím je voda dražší, tím méně se jí spotřebuje (základní ekonomická poučka) a proto je v příštím roce opět dražší...

Zastupitelé však tento návrh neschválili a pověřili starostku města opětovným jednáním s
dodavatelem. K tomuto postupu přispěl návrh člena finančního výboru J. Pudila. Například
obyvatelé Prahy budou příští rok (2011) platit  za voduo 6% více. Pokud by prošel návrh rady, tak bychom v Lomnici přidali je 2,5 procenta, což je na úrovni inflace za tento rok.

Diskuse se nekoná, únava je obrovská

Kromě vyjádření jednoho nespokojeného občana a jedné občanky, kteří vynadali zastupitelům za způsob i délku jejich jednání, se už nikdo radši do diskuse nepřihlásil. Vždyť byla už jedna
hodina ráno a nejvyšší čas jít domů.

Tato reportáž není přesným popisem děje, ale subjektivním novinářským výběrem autora. Koho zajímá doslovný zvukový záznam, ať požádá paní starostku, případně jiného pověřeného pracovníka MÚ o jeho zapůjčení. Je totiž k dispozici ze zákona všem občanům.

Lumír Šarman

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář